Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Domu Kultury w Powidzu

Dom Kultury w Powidzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Powidzu i strony internetowej BIP Domu Kultury w Powidzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - brak opisów alternatywnych do zdjęć, załączników i skanów,
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Andrzejewska.
 • E-mail: dkpowidz@wp.pl
 • Telefon: 795 454 125

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Kultury w Powidzu
 • Adres: ul. Park Powstańców Wielkopolskich 25
  62 - 430 Powidz
 • E-mail: r.czechorowskidkpowidz@gmail.com
 • Telefon: 782 665 428

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

 1. Dostęp do pomieszczeń zasadniczych z głównego wejścia zapewniony jest dla osób niepełnosprawnych. Drzwi główne budynku o szerokości 2m umożliwiają swobodne wejście do pomieszczeń budynku.
 2. Korytarz w Domu Kultury w Powidzu o szerokości 3m umożliwia swobodny dostęp do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku brak schodów i wind.
 3. Dostęp do pomieszczeń zasadniczych Domu Kultury w Powidzu jest dla osób niepełnosprawnych możliwy dzięki podjazdowi wykonanemu z kostki brukowej.
 4. Dom Kultury w Powidzu posiada parking dla 100 aut. Miejsca dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy Aptece w odległości 50 - 100m od budynku Domu Kultury. Korzystanie z tych miejsc wyłącznie za okazaniem odpowiednich dokumentów.
 5. Do pomieszczeń Domu Kultury w Powidzu można wchodzić z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Dom Kultury w Powidzu udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 • mMieszkaniec

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

- podjazd dla niepełnosprawnych

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.