OSP Powidz

Najstarsza organizacja pozarządowa w Powidzu. Nie do końca zbadane są historyczne dzieje OSP w Powidzu. Z zebranych przez obecny Zarząd udokumentowanych informacji wynika, że pierwsze wzmianki o działającej na terenie Powidza organizacji Pożarniczej pochodzą z 1883 roku. Jest to protokół sporządzony na okoliczność inspekcji straży przez władze nadrzędne, jednak  do tej pory nie jest to do końca uznana data za początek ochotniczego pożarnictwa w Powidzu, ze względu na to, że była to obowiązkowa straż pożarna utworzona pod zaborem pruskim.

Następną datą jaka przewija się w nielicznych pozostałych po poprzednikach dokumentach jest rok 1922.  Wtedy to już Ochotnicza Straż Pożarna występuje także w protokole kontroli dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie na terenie naszej jednostki. Następną datą utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu jest rok 1931 kiedy to z inicjatywy ówczesnego burmistrza Wieczorka odbyło się zebranie założycielskie.  Do straży wstąpiło wtedy 35 mężczyzn, wybrano zarząd w skład którego weszli: Czesław Putz- naczelnik, Czesław Żak-  zastępca naczelnika, Sylwester Wróblewski – sekretarz, Sylwester Kozłowski- skarbnik,  Władysław Stranz- gospodarz oraz Leon Putz, Andrzej Florkowski i Teodor Piotrowski - ławnicy.
Kolejną datą w posiadanej dokumentacji jest rok 1934. Jako, że historyczne daty OSP w Powidzu nie są do końca pewne, zarząd planuje w najbliższym czasie zlecić Oddziałowi Archiwum Państwowego w Gnieźnie przeprowadzenie kwerendy, tak, żeby dowiedzieć się od kiedy tak naprawdę możemy mówić o początkach straży.

Działalność straży prężnie rozwijała się w okresie międzywojennym i podczas II Wojny Światowej, a po jej zakończeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu reaktywowała swoją działalność. W latach międzywojennych Powidzka Straż dysponowała sikawką konną, która zachowała się do dnia dzisiejszego i w pełni sprawna jest eksponowana przed obecną Strażnicą OSP. Powidzka Straż Pożarna miała także na wyposażeniu samochód gaśniczy typu DKW. W 1948 roku został jednostce uroczyście nadany sztandar, który służył do roku 1914 kiedy to powołano społeczny komitet fundacji sztandaru, który zajął się sprawami z tym związanymi. Uroczyste wręczenie nowego sztandaru nastąpiło na odbywającym się w Powidzu powiatowym Dniu Strażaka w maju 2014 roku. Na przestrzeni tych wszystkich lat aktywność jednostki była różna: raz większa, raz mniejsza w zależności od zaangażowania poszczególnych członków straży.  Do roku 1975 Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu działała pod auspicjami Gminy Powidz. Po zaakceptowaniu nowego podziału administracyjnego kraju, Powidz jako miejscowość włączona została w struktury gminy i miasta Witkowo. Była wtedy po jednostce OSP Witkowo jedną z jednostek wiodących w gminie Witkowo. W tym czasie powidzka straż wyposażona była samochód gaśniczy typu GBM Star 25, który służył długie lata. Tak działo się do roku 1995, kiedy to po latach starań lokalnych patriotów reaktywowana została gmina Powidz.  Akt reaktywowania gminy Powidz podpisał ówczesny premier Waldemar Pawlak. Nastąpił rozdział Gminy Witkowo z gminą Powidz i także Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu przeszła z powrotem do gminy Powidz.

Po rozwodzie z gminą Witkowo, Ochotnicza Straż Pożarna pozostała ze starym żukiem typu GLM na wyposażeniu oraz wężami i drobnym sprzętem niezbędnym do działania w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Straż  Pożarna  przez lata borykała się z trudnościami w pozyskaniu własnej siedziby spełniającej wymagania odnośnie przechowywania i składowania sprzętu służącego akcjach ratowniczo-gaśniczych. W różnych okresach podejmowane były działania w tym kierunku. Jednakże dopiero Zarząd wybrany w 1982 roku bardzo poważnie zajął się tą kwestią i doprowadził do rozpoczęcia budowy nowej remizy strażackiej. W tamtym czasie Zarząd działał w składzie: Jerzy Szczepaniak – prezes, Jan Balcerzak -naczelnik, Wojciech Kozłowski- sekretarz, Ryszard Nawrocki – skarbnik i Marek Nawrocki - członek.  Po uzyskaniu odpowiednich dokumentacji i pozwoleń Strażakom udało się postawić fundamenty Strażnicy. Wszystkie prace związane z postawieniem fundamentów wykonane zostały w czynie społecznym, a akt erekcyjny budowy Strażnicy wmurowany został w fundamenty w prawym narożniku patrząc od frontu Strażnicy. Tam zapisana została historia i grupa ludzi którzy do tego doprowadzili. Udało się pozyskać wiele materiału, jednak budowa szła dość mozolnie, powstały fragmenty murów na niewielkim odcinku fundamentów,  teren we wnątrz fundamentów zaczął porastać drzewami krzewami, aż w końcu po rozdziale Miasta i Gminy Witkowo na miasto i gmina Witkowo oraz Gminy Powidz,  wójt i nowa Rada Gminy Powidz postanowiły, że budowa Strażnicy zostanie dokończona. Udział strażaków z Powidza w tym dziele był niemały.Najwięcej czasu tej inwestycji poświęcił ówczesny prezes druh Jerzy Szczepaniak.  I tak w roku 1998 powstał nowy piękny obiekt, w którym strażacy mogli zacząć normalną działalność. W międzyczasie pozyskiwano sprzęt oraz wyposażenie tak, że z każdym rokiem praktycznie poszerzało się możliwe do wykonania  spektrum działań naszych strażaków ochotników.  Pierwszy wóz bojowy z prawdziwego zdarzenia GBA 6/32 Star 244 pozyskano dzięki wsparciu komendanta Szkoły Aspirantów Pożarnictwa z Poznania st.bryg Witolda Gołebowskiego, który od tego momentu był bardzo przychylny. Dzięki niemu i jego  późniejszemu następcy st. bryg. Jerzemu Bronowiczowi pozyskano wiele używanego ale przydatnego w tej społecznej służbie sprzętu i wyposażenia, w tym jeszcze dwa samochody 1 lekki Żuk GLM i operacyjny VW Golf. Od momentu reaktywowania Gminy Powidz zaznacza się stały progres ochotniczego pożarnictwa na terenie gminy. Wójt, Stanisław Tomaszewski który doprowadził do wykończenia Strażnicy i jego późniejsi następcy, Ryszard Grześkowiak i obecny Jakub Gwit bardzo przychylnym okiem patrzyli na strażaków ochotników i ich potrzeby.  Nie szczędzili środków na nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Duży udział w tym co obecnie posiadamy mają także sami Strażacy Ochotnicy, gdyż odkąd po wejściu do UE otworzyła się kiedy możliwość korzystania z dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia, skrupulatnie i skutecznie wnioskują na środki na wyposażenie.
Dzisiaj Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu to jednostka jedna z lepiej wyposażonych w powiecie słupeckim.  Na  stanie są dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze praktycznie nowe 1 typu Man Stolarczyk z 2017  pozyskany z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Mercedes Atego z 2020 roku  pozyskany dzięki największej w byłym województwie konińskim frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich.   Sprzęt i wyposażenie, którym na dzień dzisiejszy dysponuje Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu pozwala na wykonywanie całego spektrum działań ratowniczo-gaśniczych z dobrym skutkiem.  Od roku 2011 jednostka OSP Powidz włączona została do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i od tego też roku podjęto pierwsze próby działań ratowniczych na akwenie Jeziora Powidzkiego.  Strażaków Ochotników mamy wyszkolonych na bardzo dobrym poziomie, także jeżeli chodzi o ratownictwo wodne. Bardzo dużo środków na zakupy sprzętu   
i wyposażenia Straż pozyskuje we własnym zakresie w ramach rozpisywanych przez samorządy i instytucje działań wspomagających. To wszystko w powiązaniu z czynnikiem ludzkim stanowi o sile i profesjonalizmie w działaniu.  Jako organizacja pozarządowa zarejestrowana w KRS, OSP w Powidzu jest bardzo dobrze postrzegana w społeczeństwie naszej małej lokalnej ojczyzny, a Strażacy cieszą się uznaniem i szacunkiem na terenie całego kraju. Chcąc cofnąć się w czasie i wymienić nazwiska tych, którzy przyczynili się do tego czym czym jest dzisiaj OSP i jak wygląda stan posiadania należałoby wymienić wielu których nazwiska w naturalny sposób umknęły. Nie zostały odnotowane albo papiery i informacje o nich zaginęły. Z tych którzy pozostali w pamięci Strażaków należy wymienić: Augustyna Kazimierskiego, Franciszka Maroszka, Edmunda Walczaka, Tadeusza Skitka, Stefana Musiałkowskiego, Eugeniusza Pieczyńskiego, Józefa Gruszczyńskiego, Edmunda Hocka, Michała Nawrockiego, Jerzego Szczepaniaka, którzy byli prezesami i naczelnikami jednostki we wcześniejszych latach.

Utworzono: 21.04.2022